Vývoj programu

Verzia 4.21  (11. júl 2024)

 • Tlačová zostava "Cenník" (Sklad)
 • Tlačová zostava "Etikety (DYMO Printer 57x32 mm)" (Sklad)
 • Tlačová zostava "Etikety (AVERY 3422 - 70x35 mm)" (Sklad)
 • Tlačová zostava "Kompletná inventúra (aj nulové zásoby)" (Sklad)
 • Možnosť zadania individuálneho predĺženia/rozšírenia pre každú vrstvu dielca
 • Kontrola otočených variantov využiteľných odrezkov pri výpočte nárezového plánu pre materiál bez kresby
 • Voliteľné vymazanie výrobnej dávky po odobratí všetkých jej dielcov
 • Rozšírenie cenníka (individuálne zľavy pre sady)
 • Možnosť viacnásobných zliav (pre sadu aj jej položky)
 • Cenníkové ceny v sklade (podľa vybraného cenníka aj meny)
 • Možnosť individuálneho nastavenia CNC píly pre vybrané parametre výpočtu
 • Export pre CNC píly Biesse - pridaných 6 používateľských údajov
 • Export pre CNC píly Biesse - opačné poradie rezov pri rozrezávaní tabule
 • Export etikiet pre CNC píly HolzHer, Schelling (*.CPOUT)
 • Import ostatných dielcov do ponuky/zákazky (ak je v importnom súbore iba názov materiálu)
 • Skrytie zisku a skladových cien pre používateľov, ktorí nemajú takéto povolenie
 • Prepočet cien sád v doklade podľa vybraného cenníka
 • Export pre CNC píly Nimac a Rema - hranovacie pásky dielcov
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.20  (1. január 2024)

UPOZORNENIE : verzia 4.20 upravuje štruktúru databázy. Úprava sa vykoná automaticky pri prvom spustení tejto verzie, predtým vás však program vyzve na povinnú zálohu databázy.V prípade, že program používate "sieťovo", zálohu môžete urobiť iba na tom počítači, kde sa táto databáza fyzicky nachádza. Spustite teda novšiu verziu najskôr na serveri a k databáze sa prihláste ako k "lokálnej". Po aktualizácii databázy sa k nej môžete pripojiť už aj z  klientskych počítačov. Ak používate Asistent rezania alebo hranovania, je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj ich najnovšie verzie.

 • Doplnkový modul "Rozšírené parametre" je od tejto verzie automaticky zahrnutý do edície Professional
 • Doplnkový modul "Editor skupín dielcov" je od tejto verzie automaticky zahrnutý do edície Workman a Professional
 • Celkový čas výroby v Ponuke, Zákazke aj Výrobnej dávke
 • Import a export individuálneho predĺženia/rozšírenia dielca
 • Export orezov aktuálnej tabule
 • Nastaviteľná farba písma pre každý parameter výrobku
 • Individuálne nastavenie tabuľky Doklady pre každý typ dokladu
 • Export pre CNC píly Fimal/Paoloni - názov externej etikety voliteľne načítavaný z položky Data1
 • Možnosť zväčšenia programu (zoom) až na 300%
 • Nárezové plány pre cievkové materiály (príliš malé obrázky v prípade veľkého koncového odrezku)
 • Výdaj materiálu vo Výrobnej dávke
 • Export pre CNC píly (odlišné orezy pre odrezky)
 • Upgrade databázy
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.19  (27. október 2023)

 • Expedícia - dielce, ktoré sa nemajú baliť sú zobrazné šedým písmom
 • Skladová pozícia novovzniknutých odrezkov na tlačových výstupoch
 • Tlačová zostava "Etiketa s čiarovým kódom ZEBRA 76 x 51 mm"
 • Oprava chyby "Field not found" (zobrazovala sa pri spúšťaní programu na niektorých počítačoch)
 • Export/tlač údajov VŠETKÝCH nárezových plánov v Ponuke/Výrobnej dávke
 • Expedícia - zoraďovanie dielcov
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.18  (19. september 2023)

 • Tlačová zostavy "Etiketa 60x40 mm (číslované kusy)"
 • Export otáčaných dielcov pre CNC píly Biesse

Verzia 4.17  (31. august 2023)

UPOZORNENIE :
ak používate Asistenta rezania, stiahnite si prosím jeho najnovšiu verziu 1.10 a v novej verzii Optimik 4.17 opätovne odošlite výrobné dávky.

 • Prepočet cien zákazky podľa "napojených" výrobných dávok a ich prehľad v Sumári
 • Identifikácia fixovaných/vypočítavaných cien ponúk a zákaziek (ikonka v tabuľke aj v titulku)
 • Možnosť určenia poradia lepenia hranovacích pások (pre Asistenta hranovania)
 • Možnosť importu hranovacej pásky k dielcu prostrednícvom kombinácie údajov "názov a hrúbka pásky"
 • Voľba "Prepisovať existujúce obrázky" v šablóne pre import údajov
 • Možnosť zadať individuálnu "nadmieru" pre každú vrstvu dielca
 • Zrýchlenie programu pri práci s väčšou databázou
 • Šablóny pre import dielcov z programu Autoclosets
 • Šablóny pre import dielcov z programu Autokitchen
 • Šablóny pre import dielcov z programu Corpus 5
 • Šablóny pre import dielcov z programu DAEX
 • Šablóny pre import dielcov z programu SolidWorks
 • Šablóny pre export dielcov pre WebCut (JazfHolz)
 • Šablóny pre export dielcov pre Démos
 • Tlačová zostavy "Ceny" a "Náklady" v Sumári ponuky/zákazky
 • Tlačová zostava "Zoznam materiálu" v Sumári ponuky/zákazky a Výrobnej dávke
 • Tlačová zostava "Zoznam materiálu a formátov" v Sumári ponuky a Výrobnej dávke
 • Zobrazenie popisu dielca a poznámky k operácii v Sumári, vo Výrobe aj v Katalógu
 • Možnosť nastaviť individuálne orezy pre celé formáty aj odrezky v nárezovom pláne
 • Voliteľné násobenie dĺžky a počtu rezov pri súčasne rezaných tabuliach (prosím, upravte si nastavenie vašich Parametrov výpočtu nárezových plánov)
 • Tlačová zostava "Nárezový plán so štatistikou" s tabuľkovým zoznamom dielcov
 • Tlačová zostava "Zlúčený zoznam dielcov (podľa finálneho rozmeru)"
 • Tlačová zostava "Drobné príslušenstvo" (Expedícia)
 • Vytvorenie dokladu z Ponuky/Zákazky iba pre materiál (bez operácií)
 • Možnosť zadať záporné prijaté množstvo a evidovať tak aj "prijaté dobropisy"
 • Prepočet cien položiek dokladu po zmene Cenníka
 • Tlačová zostava "Pokladničný doklad" (Platby)
 • [Export pre CNC píly]: nový typ exportu pre píly Macmazza
 • Neobmedzený počet operácii vo verzii Workman
 • Šablóny pre import dielcov z programu Cabinet Vision
 • Šablóny pre import dielcov z programu PRO100 (bodka ako oddeľovač desatinných miest)
 • Upravené tlačové zostavy v Sumári a Výrobnej dávke
 • Výpočet nárezového plánu iba pre dielce zlúčené do skupiny kvôli kresbe
 • Celkový počet odrezkov v položke TotalOffcutCount (tabuľka PlanLabel)
 • Tlačová zostava "Etiketa s obrázkom dielca" - textúra otočených dielcov
 • Celkový odhadovaný čas operácie v položke WorkTime (tabuľka Work)
 • Import/export obchodných partnerov (doklady bez DPH, individuálna sadzba DPH)
 • Import dielcov (ak bol zadaný kód výrobku bez jeho názvu, program vytváral duplicitné výrobky)
 • Prepočet skladovej položky po vymazaní jej zásoby
 • Neúplný záverečný text na niektorých vytlačených dokladoch
 • Záporné množstvá pri kopírovaní dokladu (vrátenie do skladu - Dobropis)
 • Klonovanie (duplikovanie) údajov obchodného partnera
 • Editácia meny (tvar zápornej sumy)
 • Prepočet cien sád pri hromadnej zmene cien v sklade
 • [Editor nárezových plánov]: vymazávanie dielcov, ktoré úplne vypĺňajú sekciu
 • [Export pre CNC píly]: nárezové plány so zadanou nadmierou (zväčšením) pre všetky dielce
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.16  (9. január 2023)

 • Fulltextové vyhľadávanie v ponukách a zákazkách
 • Údaje o zákazníkovi vo Výrobnej dávke (v prípade, ak sú tu dielce len z jednej zákazky)
 • Upozornenie na nevypočítaný nárezový plán pred vytvorením dokladu z Ponuky/Zákazky
 • Nové funkcie pre zaokrúhľovanie vo vzorcoch (RoundBase, CeilBase)
 • Goniometrické funkcie vo vzorcoch (Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan)
 • Kontrola skupín dielcov zlúčených kvôli kresbe (vylúčenie dielcov s nulovým množstvom alebo rozmerom)
 • Šablóna pre import dielcov z programu KD Max 6.1 (www.kdmax.pl)
 • Šablóna pre import dielcov z programu Cabinet Vision (www.cabinetvision.com)
 • Možnosť editácie čísla výrobnej dávky
 • Možnosť výberu služby zo skladu do položky Vyúčtovania v ponuke/zákazke
 • Export pre CNC pílu REMA (www.rema-sa.pl)
 • Možnosť zmeniť disk v ceste k obrázku (pri exporte pre CNC píly)
 • Možnosť exportovať odrezky ako dielce (pre CNC píly SCM, formáty *.001 aj *.XPRG)
 • Export popisu dielca pre CNC píly Etalon
 • Tlač jednotkových cien s 3 a 4 desatinnými miestami v doklade
 • Zoraďovanie položiek aj pri editácii dokladu
 • Filtrovanie neuhradených dokladov
 • Možnosť zmeniť hlavnú menu pri prechode do novej databázy
 • Turecký preklad (preložil Mustafa Yiğit)
 • [Asistent rezania 1.09]: tlačová zostava "Etiketa s obrázkom dielca"
 • Vymazanie informácie o stave výroby z dielcov pri kopírovaní zákazky
 • Kópia štandardných formátov a využiteľných odrezkov pri duplikovaní parametrov výpočtu
 • Výdaj materiálu pre výrobnú dávku v prípade viacerých súčasne prihlásených používateľov
 • Vytvorenie dokladu z ponuky/zákazky (pridanie položiek do existujúceho dokladu)
 • Uloženie dielca so závislým parametrom s nulovým množstvom
 • Zobrazovanie dielcov a ich operácii s nulovým množstvom
 • Kopírovanie výrobku z Katalógu do Ponuky/Zákazky v novej databáze
 • Prepočet cien dokladu po vymazaní položky
 • Nastavenie východiskových údajov pri vytváraní dokladu jeho kopírovaním z iného dokladu
 • Kontrola možnej duplicity čísla dokladu pri jeho kopírovaní
 • Kontrola záporných zostatkov zásoby
 • Upravené okno pre editáciu šablóny pre import/export
 • Import viacerých dokladov s položkami z jedného súboru
 • Generovanie automatického názvu súboru pri niektorých exportných šablónach
 • Export pre CNC píly Holzma a SCM (formát PTX) - informácia o kresbe dielca v sekcii PARTS_REQ
 • Export pre CNC píly Felder (starší formát MAY) - informácia o hranovacích páskach
 • Export pre CNC píly Masterwood/KDT - export etikiet pre dielce zo súčasne rezaných tabúľ
 • [Editor skupín]: zmenené poradie dielcov jednotlivých výrobkov v nárezovom pláne
 • [Automatický režim]: nezobrazujú sa už žiadne chybové hlásenia (všetky sa zapíšu iba do log súboru)
 • Preklad textov v okne "Filter"
 • Vyhľadávanie v okne "Obchodní partneri"
 • Graf príjmov a výdavkov v okne Platby
 • Vymazanie predpisu platby
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.15  (22. apríl 2022)

 • Zrýchlený výpočet nárezového plánu
 • Zrýchlenie programu pri práci s väčšou databázou
 • Zrýchlenie prepočtov výrobkov, ponúk a zákaziek
 • Zrýchlenie prepočtov nárezových plánov
 • Parameter "Jednoduchšie plány" (pre rýchlejšie narezanie aj za cenu možného horšieho využitia materiálu)
 • Tlačová zostava "Nárezový plán so štatistikou" pre dĺžkové materiály
 • Rozšírený export nárezového plánu do CSV súboru (verzia Professional)
 • Voliteľný neskorší prepočet ponuky/zákazky
 • Rýchle zobrazenie popisu výrobku
 • Nastaviteľné zoradenie výrobkov v ponuke/zákazke
 • Rýchla zmena voľby "Tlačiť" v parametroch výrobku
 • Výber výrobkov pre hromadnú zmenu operácie/materiálu v Sumári
 • Údaje nevypočítaných plánov zobrazené šedou farbou (v Sumári a Výrobných dávkach)
 • Nové voliteľné položky pre CNC export - ProductID a PartID
 • Export pre CNC píly SCM (formát PTX) s voliteľným pridaním šírky rezu do orezania
 • Export pre CNC píly (formát DXF)
 • Import textových súborov s riadkami oddelenými znakom LF (UNIX formát)
 • Import textových súborov s údajmi oddelenými tabulátorom
 • Preddefinovanie názvu exportného súboru v šablóne
 • Možnosť importu vybraných položiek existujúcej skladovej položky alebo zásoby
 • Automatická ponuka vytvorenia zásoby pre novú skladovú položku
 • [Editor nárezových plánov]: zobrazenie rozmerov voľných sekcií
 • Hromadné zníženie predajných cien v sklade
 • Označenie rezervovaných položiek v sklade
 • Označenie chýbajúcej zásoby v sklade
 • Kód banky obchodného partnera
 • Možnosť zadania dátumu splatnosti dokladu aj počtom dní
 • Import dokladu
 • Zapamätanie posledného prihláseného používateľa
 • Prepočet parametrov výrobkov (ak je nastavená iná dĺžková jednotka ako mm)
 • Zadávanie čísla výrobnej dávky pri jej vytváraní
 • Export pre CNC píly SCM a Holzma (formát PTX) - nárezový plán s čistiacimi rezmi
 • Export pre CNC píly SCM a Holzma (formát PTX) - nárezový plán so zväčšenými dielcami (prídavok na orezanie)
 • Hromadný výpočet nárezových plánov
 • Dĺžka rezania a počet rezov pri viacerých súčasne rezaných tabuliach
 • [Editor nárezových plánov]: nárezový plán s čistiacimi rezmi
 • [Editor nárezových plánov]: pridanie samostatného otočeného rezu do voľnej sekcie
 • [Asistent rezania]: zobrazenie na monitore s nižším rozlíšením
 • Odoslanie údajov do Asistenta rezania
 • Výdaj/rezervácia doplnkového materiálu (priradeného k operácii) vo výrobnej dávke
 • Výpočet zisku pre doklady s podpoložkami
 • Užšie okno s editáciou dokladu (pre lepšie zobrazenie na monitoroch s nižším rozlíšením)
 • Import dokladu
 • Generovanie variabilného symbolu v doklade
 • Individuálny počet dní splatnosti dokladu (v závislosti od vybraného obchodného partnera)
 • Vymazanie dokladu, v ktorom sa vyskytuje aspoň jedna sada
 • Prepočet cien sád v Sklade
 • Filtrovanie skladových položiek podľa zásoby
 • Kópia údajov z inej databázy (zásoba s duplicitným kódom)
 • Automatické zálohovanie pri ukončovaní programu
 • Prechod do novej databázy
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.14  (18. august 2021)

 • Editácia parametra výrobku
 • Zobrazenie rozdeleného nárezového plánu
 • Tlačová zostava "Platby"
 • Chorvátsky preklad

Verzia 4.13  (3. august 2021)

 • Funkcia CEILBASE vo vzorcoch (pre zaokrúhlenie desatinného čísla na najbližší vyšší násobok)
 • Vyhľadávanie textu v skladových položkách, zásobách, obchodných partneroch a dokladoch
 • Kopírovanie výrobku do iného výrobku v Katalógu
 • Výber skupiny aj pravým tlačidlom myši (skupiny adries, skladových položiek, výrobkov a parametrov)
 • Nastaviteľné oneskorenie načítavania údajov (urýchlenie programu pri väčšom počte údajov)
 • Nastaviteľný počet úrovní rezov v parametroch výpočtu nárezových plánov
 • Voliteľné použitie "štandardného formátu" iba pre aktuálny nárezový plán
 • Hmotnosť dielcov a využiteľných odrezkov v štatistike nárezového plánu
 • Tlačová zostava "Materiál pre nárezové plány"
 • Tlačová zostava "Etiketa s obrázkom dielca"
 • Možnosť odoslať do výroby iba dielce s vybranou operáciou/materiálom
 • Prehľad záznamov o výrobe za celú výrobnú dávku
 • Automatické odstránenie dielcov s nulovými rozmermi alebo počtom kusov z balíkov v zákazke
 • Automatické mazanie prázdnych balíkov
 • Kontrola zabalenia všetkých dielcov v zákazke
 • Rozčlenenie operácií podľa kategórií vo vyúčtovaní ponuky/zákazky
 • Vlastná kalkulačná cena pre skladovú položku aj jej zásoby
 • Šablóna pre import z programu INBOX
 • Import/export základnej a doplnkovej operácie pre plošné a dĺžkové dielce
 • Voliteľná tlač jednotlivých parametrov výrobku
 • [Rozšírené parametre]: Nový typ parametra "Operácia a materiál závislé od vypočítanej hodnoty"
 • [Editor nárezových plánov]: voliteľné zlučovanie neuložených dielcov s rovnakou veľkosťou a kresbou
 • Export etikiet pre novší model píl Concept 350 PLUS (Fimal/Paoloni)
 • Zobrazenie individuálnej sadzby DPH (pre daného obchodného partnera) pri editácii dokladu
 • Zväčšenie okien pre editáciu parametra
 • Voľba "Nebaliť" pre dielce výrobku
 • Taliansky a chorvátsky preklad
 • Odosielanie údajov pre Asistenta rezania (individuálne obrázky dielcov, vynechanie externých operácii)
 • Predajná cena využiteľných odrezkov vrátených do skladu
 • Presnejší výpočet hmotností v nárezovom pláne
 • Rýchly výber materiálu pre parameter výrobku
 • Export otočených dielcov pre CNC pílu Biesse
 • Export komplikovanejších nárezových plánov pre CNC píly Fimal/Paoloni (formát PRG)
 • Filtrovanie príjmov, výdajov a rezervácii v sklade podľa dátumu
 • [Editor nárezových plánov]: pridanie novej tabule
 • Export údajov podľa šablóny, v ktorej sú niektoré polia vynechané
 • Prepočet automatického príslušenstva pri importe dielcov
 • Občasné nekorektné ukončenie programu
 • Kopírovanie katalógu z inej databázy
 • Prechod do novej databázy
 • Zrýchlené načítavanie dokladov
 • Aktualizácia databázy na verziu 414
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.12  (24. marec 2021)

UPOZORNENIE : ak používate aj server Firebird, stiahnite si a nainštalujte novšiu verziu 3.0.7. V prípade, ak ju nainštalujete do inej zložky (alebo zmeníte heslo) je potrebná opätovná konfigurácia. Bližšie informácie nájdete v rýchlom návode

 • Automatické rovnomerné precenenie a zamknutie cien všetkých výrobkov v ponuke/zákazke (pre dosiahnutie požadovanej fixnej výslednej ceny)
 • Zoznam prepojených ponúk/zákaziek/dokladov v ponukách a zákazkách (s možnosťou rýchleho preskoku na prepojený záznam)
 • Skladovú pozíciu novovzniknutých odrezkov voliteľne načítavať z východiskového materiálu (formátu)
 • Rýchlovyhľadávanie vo všetkých tabuľkách (ak je tabuľka zoradená podľa stĺpca s textami)
 • Kontrola zapnutého CapsLock pri zadávaní hesla v prihlasovacom okne
 • Import/export údajov o výrobku priamo z/do riadku s informáciami o dielci (nové položky ProductCode, ProductName a ProductCount)
 • Šablóna pre import z programu KD Max 6
 • Voliteľné zobrazenie informácie o vytvorení/editácii aktuálneho záznamu (panel v spodnej časti hlavného okna)
 • Voliteľná tlač mena používateľa, dátumu a času (na všetkých tlačových zostavách, celkom dolu)
 • Voliteľné zamykanie vybraných parametrov pre výpočet nárezového plánu
 • Tlačová zostava "Zlúčený zoznam dielcov" (dielce nárezového plánu zoskupené podľa rozmeru)
 • [Editor nárezových plánov]: možnosť priameho zadania súradnice nového rezu
 • [Editor nárezových plánov]: Automatické pridanie orezania aj pri pridávaní samostatného rezu
 • 2 voliteľné položky v exporte pre CNC píly Masterwood a KDT (prosím, skontrolujte si a v prípade potreby aj upravte šablónu pre export)  
 • Rozšírený výpočet - čas výpočtu niektorých plánov sa môže predĺžiť, ale využitie materiálu sa môže zlepšiť
 • Vylepšený výpočet pre dosiahnutie čo najväčšieho počtu súčasne rezaných tabúľ/formátov materiálu
 • Voliteľné otáčanie dielcov v nárezovom pláne v smere rozrezania (pre dosiahnutie čo najužších pásov)
 • Možnosť preddefinovania parametrov výpočtu priamo v skladovej položke
 • Možnosť zadať hmotnosť formátov plošných/dĺžkových materiálov v sklade pre obe merné jednotky (ks aj m2/m) 
 • Rýchle zobrazenie popisu v tabuľkách Ponuky/Zákazky, Vyúčtovanie, Dielce, Položky dokladu, Sklad a Operácie
 • Možnosť zahrnúť do ceny nárezového plánu aj paušálny poplatok za rozrezanie 1 formátu/tabule
 • Zobrazenie nákladov v ponuke, zákazke aj výrobnej dávke
 • Zadanie orientovanej kresby pre plošný materiál manuálne vytváraný pri importe
 • Nastaviteľná operácia pre každú skladovú položku (bude automaticky priradená pri importe dielca)
 • Urýchlenie skrolovania v tabuľkách (viditeľné hlavne pri väčšom počte údajov)
 • Rýchly preskok zo zákazky do výrobnej dávky (pomocou dvojkliku v stĺpci Výrobná dávka v tabuľke Dielce)
 • Automatický prepočet skladových položiek po ich skopírovaní z inej databázy
 • Tlačová zostava "1 etiketa pre dielec" pre plošné nárezové plány
 • Tlačová zostava "Rozšírená štatistika" pre plošné nárezové plány
 • Export tlačových zostáv do súboru XLSX (Microsoft Excel 2007 XML)
 • Voliteľné zobrazenie hodnoty a celkovej hmotnosti položky v Sklade
 • Import dátumu, čísla a termínu pre ponuku/zákazku
 • Import nových zásob pre existujúcu skladovú položku
 • Individuálna sadzba DPH pre obchodného partnera
 • Preddefinovanie skupín dielcov (zlúčených kvôli využitiu) pred spustením výpočtu
 • Vypnutá kontrola nulového množstva príslušenstva v dielci (ak je množstvo zadané vzorcom)
 • Pre príslušenstvo s nulovým množstvom nebude vytváraný balík (Zákazka/Expedícia)
 • Export nárezových plánov s dielcami zlúčenými do skupín (kvôli kresbe) pre CNC píly
 • Výpočet nárezového plánu iba pre dielce zlúčené do skupín
 • Číslovanie odrezkov v nárezovom pláne (ak je použitý materiál z rôznych zdrojov)
 • Výpočet hmotnosti materiálu v nárezovom pláne
 • Štatistika nárezových plánov
 • Cenník preddefinovaného obchodného partnera v novom doklade
 • Import dielcov bez typu (typ sa automaticky nastaví podľa typu ich materiálu/skladovej položky)
 • Import/export predajných cien zásob
 • Ukladanie šablóny pre import/export
 • Export hmotnosti (iba číslo bez jednotky)
 • Zadávanie ceny pre skladovú zásobu
 • Zobrazenie upozornenia (ak je zadané) pri výbere skladovej položky a obchodného partnera
 • [Asistent rezania] - v rozsiahlejších nárezových plánoch sa občas nezobrazili všetky formáty/tabule
 • Nová verzia Firebird 3.0.7
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.11  (27. november 2020)

 • Zoraďovanie dielcov v nárezovom pláne (najskôr dielce zhodné s pásom, potom zostupne)
 • Spôsob rozrezania materiálu "Pozdĺžne alebo priečne"
 • Voliteľné umiestnenie úzkych pásov do stredu (pre kompenzáciu prehybu)
 • Tlačová zostava "Etikety AVERY 3665 (A4) 105 x 33.8 mm" pre nárezové plány
 • Zobrazenie názvu prepojeného parametra/dielca pri vymazávaní parametra (ak tento parameter nie je možné vymazať)
 • Export názvu externého obrázku s etiketou pre CNC píly Paoloni (formát TXT)
 • Nastaviteľný presah píly nad materiálom pre CNC píly Paoloni (formát PRG)
 • Možnosť nastavenia okraju okien (rozšírený/iba tieň)
 • Export nárezového plánu (vrátane zoznamu dielcov)
 • Editor nárezových plánov - mazanie dielca, poradové čísla rezov
 • Tlač balíkov v zákazke, zoznamu dokladov a platieb
 • Kópia výrobku z ponuky/zákazky do katalógu výrobkov (duplicitné dielce)
 • Kontrola vymazávaných parametrov výrobkov
 • Zapamätanie veľkosti okna so zoznamom tlačových zostáv
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.10  (30. október 2020)

 • Kópia výrobku z ponuky/zákazky do katalógu výrobkov
 • Hrúbka v tabuľke dielcov (v ponuke, v zákazke aj v katalógu)
 • Zoznam hranovacích pásiek v tlačovej zostave "Nárezový plán so štatistikou"
 • Tlačová zostava v sklade - "Kompletná inventúra (hmotnosť)"
 • Chyba pri aktualizácii tabuľky zmenenej iným (súčasne prihláseným) používateľom
 • Šablóny pre import dielcov z programov Blum Dynaplan, Hettich Selection, KD Max a KitchenDraw
 • Tlač popisov položiek dokladu (všetky 4 tlačové zostavy)
 • Výpočet nárezových plánov pre dĺžkové materiály
 • Zobrazenie skupiny ponúk/zákaziek po jej importe
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.09  (16. október 2020)

 • Otvorenie okna Editor nárezových plánov
 • Export nárezových plánov so skupinami dielcov zlúčenými kvôli kresbe

Verzia 4.08  (15. október 2020)

 • Rozčlenenie výrobkov (podľa názvu Zostavy) do kategórii v doklade vytvorenom z ponuky/zákazky
 • Nový parameter vo filtri dielcov - Iba reálne dielce (dielce s nenulovým počtom kusov a rozmermi) 
 • Duplikovanie automatického príslušenstva
 • Optimalizačný algoritmus
 • Kópia ostatných položiek z tabuľky Vyúčtovanie pri kopírovaní ponuky/zákazky

Verzia 4.07  (8. október 2020)

 • Tlačidlá v sklade
 • Tlačová zostava "Nárezový plán so štatistikou"
 • Optimalizačný algoritmus
 • Formátovanie cien v tabuľke "Vyúčtovanie"
 • Spúšťanie programu v maďarskom alebo srbskom Windows

Verzia 4.06  (6. október 2020)

 • 30 nastaviteľných doplnkových údajov v ponuke/zákazke
 • Možnosť zadať predajcu do ponuky/zákazky
 • Tabuľka "Vyúčtovanie" v ponuke/zákazke
 • Zrýchlený výber hranovacej pásky pre dielec (podľa dekoru)
 • Možnosť vymazať prázdnu výrobnú dávku, bez ohľadu na jej číslo
 • Zobrazenie kódu výrobku v tabuľke Výrobky ponuky/zákazky
 • Kontrola, či sú vo výrobnej dávke všetky potrebné dielce (zlúčené do skupín kvôli kresbe)
 • Kód, dĺžka a šírka tabule/formátu pridané do tlače/exportu etikiet k nárezovému plánu
 • Voliteľné orezávanie príliš dlhých textov pri importe (bez chybového hlásenia)
 • Automatická zľava pre nové položky dokladu (podľa obchodného partnera)
 • Informatívne zobrazenie kalkulačnej ceny pri editácii skladovej položky
 • Import dielcov - ak nie je v súbore informácia o kresbe, importované dielce ju budú mať automaticky zapnutú
 • Tlač správnej farby hranovacej pásky na zrezanom rohu dielca (položky CornColorXX zmenené na EdgeColorXX)
 • Tlač hodnôt vypočítavaných parametrov výrobku
 • Kalkulácia ponuky/zákazky, ak je v nej dielec s nulovým množstvom alebo rozmerom (vyradenie všetkých jeho operácií a materiálov z kalkulácie)
 • Filtrovanie ponúk a zákaziek podľa špecifikácie
 • Import viacriadkových textov (riadky oddelené iba znakom LF - LineFeed)
 • [Editor nárezových plánov]: vkladanie dielcov, ktoré takmer presne zapĺňajú voľné miesto (kontrola odrezateľného minima)
 • Export pre CNC pílu Biesse a Paoloni(TXT) - obrázky etikiet
 • Export pre CNC píly SCM (formát 001, XPRG) - zákaz koncových "virtuálnych" rezov
 • Upravené okno pre editáciu skladovej položky
 • Upravené okno s nastavením programu
 • Databáza s ukážkovými údajmi uložená do "spoločnej" zložky Dokumenty (CommonDocuments)
 • Deaktivácia exspirovanej Trial licencie
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.05  (24. august 2020)

 • Možnosť čiastočnej editácie použitých formátov
 • Viacnásobný výpočet rozmeru v Parametroch výrobku
 • Export pre CNC píly Biesse
 • [Editor nárezových plánov]: vytvorenie alebo vymazanie samostatných rezov
 • [Editor nárezových plánov]: kontrola max. úrovne rezu pre vybranú CNC pílu
 • [Asistent rezania 1.03]: tlač štítkov

Verzia 4.04  (11. august 2020)

 • Asistent rezania 1.02
 • Efektívnejšie nárezové plány (pri nastavenom rozrezaní po dĺžke alebo po šírke)
 • Kontrola možných vzájomných odkazov vo vzorcoch vypočítavaných parametrov
 • Zrýchlenie spustenia výpočtu nárezového plánu alebo jeho zrušenia
 • Zrýchlenie zobrazenia skupín, neuložených dielcov alebo Editora nárezových plánov
 • Zrýchlenie odoslania dielcov do výroby alebo ich vrátenia z výroby
 • Vlastný obrázok dielca
 • Funkcie FLOORTO a CEILTO pre zistenie najbližšieho menšieho/väčšieho čísla zo zoznamu
 • Parametre rezania : možnosť priradenia štandardného formátu iba k aktuálnemu materiálu
 • Parametre rezania : možnosť hromadného označenia/odznačenia všetkých skladových formátov
 • Export pre CNC píly HolzHer a Schelling (formát CPOUT)
 • Export pre CNC píly FELDER (formát MAY pre nový softvér PC7000)
 • Vrátenie vzniknutých odrezkov z výrobnej dávky do skladu (kresba a zoskupenie rovnakých odrezkov)
 • Kontrola nových verzií bez pozastavenia programu (pri nedostupnosti internetového pripojenia)
 • Výpočet nárezového plánu pre dĺžkové dielce kratšie ako šírka materiálu
 • Dokončenie výpočtu nárezového plánu, ak je niektorá z tabúľ využitá na 100%
 • Možnosť použiť parameter typu "Vypočítaný počet" vo vzorci
 • Prepočet poradových čísel dielcov vo výrobnej dávke po vrátení jedného alebo viacerých dielcov do zákazky
 • Zobrazenie obchodného partnera a špecifikácii pri kopírovaní ponuky do zákazky
 • Chyba AccessViolation pri importe so zapnutým ignorovaním úvodného apostrofu
 • Import viacriadkových textov
 • Import adries s chýbajúcim štátom
 • Export údajov do existujúceho súboru, ktorý je práve otvorený inou aplikáciou
 • Vymazávanie miest a štátov
 • Možnosť presunu mesta do iného štátu
 • Ukladanie tlačových zostáv s údajmi do súboru *.fp3
 • Oprávnenia používateľov
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.03  (3. júl 2020)

 • Kontrola nových verzií
 • Klonovanie pomocou klávesovej skratky Ctrl+Ins a Ctrl+"+"
 • Zobrazenie editačného okna pri klonovaní výrobkov a dielcov
 • Tlačová zostava pre expedíciu - "Etikety 94x64 mm"
 • Kontrola dĺžky jednotlivých importovaných údajov
 • Položky pre CNC export - PlanID_Name a PlanID_Customer
 • Vymazanie skladovej skupiny vrátane všetkých jej položiek a zásob
 • Automatický prepočet ceny a hmotnosti skladového formátu pri zmene jeho rozmerov
 • Voliteľné ignorovanie apostrofu na začiatku importovaného údaju
 • Editácia názvu typu dokladu (aj v prípade, ak už existujú doklady daného typu)
 • Výpočet nárezového plánu pre skupinu dielcov zlúčených kvôli kresbe
 • Tlač dátumu splatnosti na doklade nového typu
 • Vytvorenie novej skladovej položky pri importe dielcov do sieťovej databázy
 • Import skladových položiek
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.02  (19. jún 2020)

 • Voliteľný parameter "Medzera medzi pásmi" pre výpočet nárezových plánov
 • Kontrola a úprava merných jednotiek pri importe skladových položiek a operácií
 • Tlačová zostava "Zoznam materiálu" v sumári ponuky aj zákazky
 • Export pre CNC píly BIESSE
 • Zobrazenie dĺžkových dielcov (v nárezovom pláne aj na obrázkoch)
 • Aktualizácia materiálu a operácie v dielcoch po zmena hodnoty výberového parametru
 • Chyba po importe skladových položiek
 • Aktualizácia tabuliek po prerušenom importe

Verzia 4.01  (12. jún 2020)

 • Výber skladovej položky pre sadu v samostatnom okne
 • Kópia popisu pri vytváraní dokladu z ponuky/zákazky
 • Chýbajúce zátvorky vo vzorcoch (dielce katalógu prenesené z verzie 3)
 • Merná jednotka v novej operácii
 • Úprava algoritmu (rýchlejší výpočet v niektorých prípadoch)
 • Prekreslenie obrázkov dielcov po hromadnej zmene materiálu
 • Vymazanie obchodného partnera (ak bol už priradený k ponuke/zákazke)
 • Zapamätanie a nastavenie aktuálnej výrobnej dávky
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.00  (31. máj 2020)

 • Prvá finálna verzia 
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz