Vývoj programu

Verzia 4.10  (30. október 2020)

 • Kópia výrobku z ponuky/zákazky do katalógu výrobkov
 • Hrúbka v tabuľke dielcov (v ponuke, v zákazke aj v katalógu)
 • Zoznam hranovacích pásiek v tlačovej zostave "Nárezový plán so štatistikou"
 • Tlačová zostava v sklade - "Kompletná inventúra (hmotnosť)"
 • Chyba pri aktualizácii tabuľky zmenenej iným (súčasne prihláseným) používateľom
 • Šablóny pre import dielcov z programov Blum Dynaplan, Hettich Selection, KD Max a KitchenDraw
 • Tlač popisov položiek dokladu (všetky 4 tlačové zostavy)
 • Výpočet nárezových plánov pre dĺžkové materiály
 • Zobrazenie skupiny ponúk/zákaziek po jej importe
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.09  (16. október 2020)

 • Otvorenie okna Editor nárezových plánov
 • Export nárezových plánov so skupinami dielcov zlúčenými kvôli kresbe

Verzia 4.08  (15. október 2020)

 • Rozčlenenie výrobkov (podľa názvu Zostavy) do kategórii v doklade vytvorenom z ponuky/zákazky
 • Nový parameter vo filtri dielcov - Iba reálne dielce (dielce s nenulovým počtom kusov a rozmermi) 
 • Duplikovanie automatického príslušenstva
 • Optimalizačný algoritmus
 • Kópia ostatných položiek z tabuľky Vyúčtovanie pri kopírovaní ponuky/zákazky

Verzia 4.07  (8. október 2020)

 • Tlačidlá v sklade
 • Tlačová zostava "Nárezový plán so štatistikou"
 • Optimalizačný algoritmus
 • Formátovanie cien v tabuľke "Vyúčtovanie"
 • Spúšťanie programu v maďarskom alebo srbskom Windows

Verzia 4.06  (6. október 2020)

 • 30 nastaviteľných doplnkových údajov v ponuke/zákazke
 • Možnosť zadať predajcu do ponuky/zákazky
 • Tabuľka "Vyúčtovanie" v ponuke/zákazke
 • Zrýchlený výber hranovacej pásky pre dielec (podľa dekoru)
 • Možnosť vymazať prázdnu výrobnú dávku, bez ohľadu na jej číslo
 • Zobrazenie kódu výrobku v tabuľke Výrobky ponuky/zákazky
 • Kontrola, či sú vo výrobnej dávke všetky potrebné dielce (zlúčené do skupín kvôli kresbe)
 • Kód, dĺžka a šírka tabule/formátu pridané do tlače/exportu etikiet k nárezovému plánu
 • Voliteľné orezávanie príliš dlhých textov pri importe (bez chybového hlásenia)
 • Automatická zľava pre nové položky dokladu (podľa obchodného partnera)
 • Informatívne zobrazenie kalkulačnej ceny pri editácii skladovej položky
 • Import dielcov - ak nie je v súbore informácia o kresbe, importované dielce ju budú mať automaticky zapnutú
 • Tlač správnej farby hranovacej pásky na zrezanom rohu dielca (položky CornColorXX zmenené na EdgeColorXX)
 • Tlač hodnôt vypočítavaných parametrov výrobku
 • Kalkulácia ponuky/zákazky, ak je v nej dielec s nulovým množstvom alebo rozmerom (vyradenie všetkých jeho operácií a materiálov z kalkulácie)
 • Filtrovanie ponúk a zákaziek podľa špecifikácie
 • Import viacriadkových textov (riadky oddelené iba znakom LF - LineFeed)
 • [Editor nárezových plánov]: vkladanie dielcov, ktoré takmer presne zapĺňajú voľné miesto (kontrola odrezateľného minima)
 • Export pre CNC pílu Biesse a Paoloni(TXT) - obrázky etikiet
 • Export pre CNC píly SCM (formát 001, XPRG) - zákaz koncových "virtuálnych" rezov
 • Upravené okno pre editáciu skladovej položky
 • Upravené okno s nastavením programu
 • Databáza s ukážkovými údajmi uložená do "spoločnej" zložky Dokumenty (CommonDocuments)
 • Deaktivácia exspirovanej Trial licencie
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.05  (24. august 2020)

 • Možnosť čiastočnej editácie použitých formátov
 • Viacnásobný výpočet rozmeru v Parametroch výrobku
 • Export pre CNC píly Biesse
 • [Editor nárezových plánov]: vytvorenie alebo vymazanie samostatných rezov
 • [Editor nárezových plánov]: kontrola max. úrovne rezu pre vybranú CNC pílu
 • [Asistent rezania 1.03]: tlač štítkov

Verzia 4.04  (11. august 2020)

 • Asistent rezania 1.02
 • Efektívnejšie nárezové plány (pri nastavenom rozrezaní po dĺžke alebo po šírke)
 • Kontrola možných vzájomných odkazov vo vzorcoch vypočítavaných parametrov
 • Zrýchlenie spustenia výpočtu nárezového plánu alebo jeho zrušenia
 • Zrýchlenie zobrazenia skupín, neuložených dielcov alebo Editora nárezových plánov
 • Zrýchlenie odoslania dielcov do výroby alebo ich vrátenia z výroby
 • Vlastný obrázok dielca
 • Funkcie FLOORTO a CEILTO pre zistenie najbližšieho menšieho/väčšieho čísla zo zoznamu
 • Parametre rezania : možnosť priradenia štandardného formátu iba k aktuálnemu materiálu
 • Parametre rezania : možnosť hromadného označenia/odznačenia všetkých skladových formátov
 • Export pre CNC píly HolzHer a Schelling (formát CPOUT)
 • Export pre CNC píly FELDER (formát MAY pre nový softvér PC7000)
 • Vrátenie vzniknutých odrezkov z výrobnej dávky do skladu (kresba a zoskupenie rovnakých odrezkov)
 • Kontrola nových verzií bez pozastavenia programu (pri nedostupnosti internetového pripojenia)
 • Výpočet nárezového plánu pre dĺžkové dielce kratšie ako šírka materiálu
 • Dokončenie výpočtu nárezového plánu, ak je niektorá z tabúľ využitá na 100%
 • Možnosť použiť parameter typu "Vypočítaný počet" vo vzorci
 • Prepočet poradových čísel dielcov vo výrobnej dávke po vrátení jedného alebo viacerých dielcov do zákazky
 • Zobrazenie obchodného partnera a špecifikácii pri kopírovaní ponuky do zákazky
 • Chyba AccessViolation pri importe so zapnutým ignorovaním úvodného apostrofu
 • Import viacriadkových textov
 • Import adries s chýbajúcim štátom
 • Export údajov do existujúceho súboru, ktorý je práve otvorený inou aplikáciou
 • Vymazávanie miest a štátov
 • Možnosť presunu mesta do iného štátu
 • Ukladanie tlačových zostáv s údajmi do súboru *.fp3
 • Oprávnenia používateľov
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.03  (3. júl 2020)

 • Kontrola nových verzií
 • Klonovanie pomocou klávesovej skratky Ctrl+Ins a Ctrl+"+"
 • Zobrazenie editačného okna pri klonovaní výrobkov a dielcov
 • Tlačová zostava pre expedíciu - "Etikety 94x64 mm"
 • Kontrola dĺžky jednotlivých importovaných údajov
 • Položky pre CNC export - PlanID_Name a PlanID_Customer
 • Vymazanie skladovej skupiny vrátane všetkých jej položiek a zásob
 • Automatický prepočet ceny a hmotnosti skladového formátu pri zmene jeho rozmerov
 • Voliteľné ignorovanie apostrofu na začiatku importovaného údaju
 • Editácia názvu typu dokladu (aj v prípade, ak už existujú doklady daného typu)
 • Výpočet nárezového plánu pre skupinu dielcov zlúčených kvôli kresbe
 • Tlač dátumu splatnosti na doklade nového typu
 • Vytvorenie novej skladovej položky pri importe dielcov do sieťovej databázy
 • Import skladových položiek
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.02  (19. jún 2020)

 • Voliteľný parameter "Medzera medzi pásmi" pre výpočet nárezových plánov
 • Kontrola a úprava merných jednotiek pri importe skladových položiek a operácií
 • Tlačová zostava "Zoznam materiálu" v sumári ponuky aj zákazky
 • Export pre CNC píly BIESSE
 • Zobrazenie dĺžkových dielcov (v nárezovom pláne aj na obrázkoch)
 • Aktualizácia materiálu a operácie v dielcoch po zmena hodnoty výberového parametru
 • Chyba po importe skladových položiek
 • Aktualizácia tabuliek po prerušenom importe

Verzia 4.01  (12. jún 2020)

 • Výber skladovej položky pre sadu v samostatnom okne
 • Kópia popisu pri vytváraní dokladu z ponuky/zákazky
 • Chýbajúce zátvorky vo vzorcoch (dielce katalógu prenesené z verzie 3)
 • Merná jednotka v novej operácii
 • Úprava algoritmu (rýchlejší výpočet v niektorých prípadoch)
 • Prekreslenie obrázkov dielcov po hromadnej zmene materiálu
 • Vymazanie obchodného partnera (ak bol už priradený k ponuke/zákazke)
 • Zapamätanie a nastavenie aktuálnej výrobnej dávky
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.00  (31. máj 2020)

 • Prvá finálna verzia 
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.fakturatik.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz