Vývoj programu

Verzia 4.15  (22. apríl 2022)

 • Zrýchlený výpočet nárezového plánu
 • Zrýchlenie programu pri práci s väčšou databázou
 • Zrýchlenie prepočtov výrobkov, ponúk a zákaziek
 • Zrýchlenie prepočtov nárezových plánov
 • Parameter "Jednoduchšie plány" (pre rýchlejšie narezanie aj za cenu možného horšieho využitia materiálu)
 • Tlačová zostava "Nárezový plán so štatistikou" pre dĺžkové materiály
 • Rozšírený export nárezového plánu do CSV súboru (verzia Professional)
 • Voliteľný neskorší prepočet ponuky/zákazky
 • Rýchle zobrazenie popisu výrobku
 • Nastaviteľné zoradenie výrobkov v ponuke/zákazke
 • Rýchla zmena voľby "Tlačiť" v parametroch výrobku
 • Výber výrobkov pre hromadnú zmenu operácie/materiálu v Sumári
 • Údaje nevypočítaných plánov zobrazené šedou farbou (v Sumári a Výrobných dávkach)
 • Nové voliteľné položky pre CNC export - ProductID a PartID
 • Export pre CNC píly SCM (formát PTX) s voliteľným pridaním šírky rezu do orezania
 • Export pre CNC píly (formát DXF)
 • Import textových súborov s riadkami oddelenými znakom LF (UNIX formát)
 • Import textových súborov s údajmi oddelenými tabulátorom
 • Preddefinovanie názvu exportného súboru v šablóne
 • Možnosť importu vybraných položiek existujúcej skladovej položky alebo zásoby
 • Automatická ponuka vytvorenia zásoby pre novú skladovú položku
 • [Editor nárezových plánov]: zobrazenie rozmerov voľných sekcií
 • Hromadné zníženie predajných cien v sklade
 • Označenie rezervovaných položiek v sklade
 • Označenie chýbajúcej zásoby v sklade
 • Kód banky obchodného partnera
 • Možnosť zadania dátumu splatnosti dokladu aj počtom dní
 • Import dokladu
 • Zapamätanie posledného prihláseného používateľa
 • Prepočet parametrov výrobkov (ak je nastavená iná dĺžková jednotka ako mm)
 • Zadávanie čísla výrobnej dávky pri jej vytváraní
 • Export pre CNC píly SCM a Holzma (formát PTX) - nárezový plán s čistiacimi rezmi
 • Export pre CNC píly SCM a Holzma (formát PTX) - nárezový plán so zväčšenými dielcami (prídavok na orezanie)
 • Hromadný výpočet nárezových plánov
 • Dĺžka rezania a počet rezov pri viacerých súčasne rezaných tabuliach
 • [Editor nárezových plánov]: nárezový plán s čistiacimi rezmi
 • [Editor nárezových plánov]: pridanie samostatného otočeného rezu do voľnej sekcie
 • [Asistent rezania]: zobrazenie na monitore s nižším rozlíšením
 • Odoslanie údajov do Asistenta rezania
 • Výdaj/rezervácia doplnkového materiálu (priradeného k operácii) vo výrobnej dávke
 • Výpočet zisku pre doklady s podpoložkami
 • Užšie okno s editáciou dokladu (pre lepšie zobrazenie na monitoroch s nižším rozlíšením)
 • Import dokladu
 • Generovanie variabilného symbolu v doklade
 • Individuálny počet dní splatnosti dokladu (v závislosti od vybraného obchodného partnera)
 • Vymazanie dokladu, v ktorom sa vyskytuje aspoň jedna sada
 • Prepočet cien sád v Sklade
 • Filtrovanie skladových položiek podľa zásoby
 • Kópia údajov z inej databázy (zásoba s duplicitným kódom)
 • Automatické zálohovanie pri ukončovaní programu
 • Prechod do novej databázy
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.14  (18. august 2021)

 • Editácia parametra výrobku
 • Zobrazenie rozdeleného nárezového plánu
 • Tlačová zostava "Platby"
 • Chorvátsky preklad

Verzia 4.13  (3. august 2021)

 • Funkcia CEILBASE vo vzorcoch (pre zaokrúhlenie desatinného čísla na najbližší vyšší násobok)
 • Vyhľadávanie textu v skladových položkách, zásobách, obchodných partneroch a dokladoch
 • Kopírovanie výrobku do iného výrobku v Katalógu
 • Výber skupiny aj pravým tlačidlom myši (skupiny adries, skladových položiek, výrobkov a parametrov)
 • Nastaviteľné oneskorenie načítavania údajov (urýchlenie programu pri väčšom počte údajov)
 • Nastaviteľný počet úrovní rezov v parametroch výpočtu nárezových plánov
 • Voliteľné použitie "štandardného formátu" iba pre aktuálny nárezový plán
 • Hmotnosť dielcov a využiteľných odrezkov v štatistike nárezového plánu
 • Tlačová zostava "Materiál pre nárezové plány"
 • Tlačová zostava "Etiketa s obrázkom dielca"
 • Možnosť odoslať do výroby iba dielce s vybranou operáciou/materiálom
 • Prehľad záznamov o výrobe za celú výrobnú dávku
 • Automatické odstránenie dielcov s nulovými rozmermi alebo počtom kusov z balíkov v zákazke
 • Automatické mazanie prázdnych balíkov
 • Kontrola zabalenia všetkých dielcov v zákazke
 • Rozčlenenie operácií podľa kategórií vo vyúčtovaní ponuky/zákazky
 • Vlastná kalkulačná cena pre skladovú položku aj jej zásoby
 • Šablóna pre import z programu INBOX
 • Import/export základnej a doplnkovej operácie pre plošné a dĺžkové dielce
 • Voliteľná tlač jednotlivých parametrov výrobku
 • [Rozšírené parametre]: Nový typ parametra "Operácia a materiál závislé od vypočítanej hodnoty"
 • [Editor nárezových plánov]: voliteľné zlučovanie neuložených dielcov s rovnakou veľkosťou a kresbou
 • Export etikiet pre novší model píl Concept 350 PLUS (Fimal/Paoloni)
 • Zobrazenie individuálnej sadzby DPH (pre daného obchodného partnera) pri editácii dokladu
 • Zväčšenie okien pre editáciu parametra
 • Voľba "Nebaliť" pre dielce výrobku
 • Taliansky a chorvátsky preklad
 • Odosielanie údajov pre Asistenta rezania (individuálne obrázky dielcov, vynechanie externých operácii)
 • Predajná cena využiteľných odrezkov vrátených do skladu
 • Presnejší výpočet hmotností v nárezovom pláne
 • Rýchly výber materiálu pre parameter výrobku
 • Export otočených dielcov pre CNC pílu Biesse
 • Export komplikovanejších nárezových plánov pre CNC píly Fimal/Paoloni (formát PRG)
 • Filtrovanie príjmov, výdajov a rezervácii v sklade podľa dátumu
 • [Editor nárezových plánov]: pridanie novej tabule
 • Export údajov podľa šablóny, v ktorej sú niektoré polia vynechané
 • Prepočet automatického príslušenstva pri importe dielcov
 • Občasné nekorektné ukončenie programu
 • Kopírovanie katalógu z inej databázy
 • Prechod do novej databázy
 • Zrýchlené načítavanie dokladov
 • Aktualizácia databázy na verziu 414
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.12  (24. marec 2021)

UPOZORNENIE : ak používate aj server Firebird, stiahnite si a nainštalujte novšiu verziu 3.0.7. V prípade, ak ju nainštalujete do inej zložky (alebo zmeníte heslo) je potrebná opätovná konfigurácia. Bližšie informácie nájdete v rýchlom návode

 • Automatické rovnomerné precenenie a zamknutie cien všetkých výrobkov v ponuke/zákazke (pre dosiahnutie požadovanej fixnej výslednej ceny)
 • Zoznam prepojených ponúk/zákaziek/dokladov v ponukách a zákazkách (s možnosťou rýchleho preskoku na prepojený záznam)
 • Skladovú pozíciu novovzniknutých odrezkov voliteľne načítavať z východiskového materiálu (formátu)
 • Rýchlovyhľadávanie vo všetkých tabuľkách (ak je tabuľka zoradená podľa stĺpca s textami)
 • Kontrola zapnutého CapsLock pri zadávaní hesla v prihlasovacom okne
 • Import/export údajov o výrobku priamo z/do riadku s informáciami o dielci (nové položky ProductCode, ProductName a ProductCount)
 • Šablóna pre import z programu KD Max 6
 • Voliteľné zobrazenie informácie o vytvorení/editácii aktuálneho záznamu (panel v spodnej časti hlavného okna)
 • Voliteľná tlač mena používateľa, dátumu a času (na všetkých tlačových zostavách, celkom dolu)
 • Voliteľné zamykanie vybraných parametrov pre výpočet nárezového plánu
 • Tlačová zostava "Zlúčený zoznam dielcov" (dielce nárezového plánu zoskupené podľa rozmeru)
 • [Editor nárezových plánov]: možnosť priameho zadania súradnice nového rezu
 • [Editor nárezových plánov]: Automatické pridanie orezania aj pri pridávaní samostatného rezu
 • 2 voliteľné položky v exporte pre CNC píly Masterwood a KDT (prosím, skontrolujte si a v prípade potreby aj upravte šablónu pre export)  
 • Rozšírený výpočet - čas výpočtu niektorých plánov sa môže predĺžiť, ale využitie materiálu sa môže zlepšiť
 • Vylepšený výpočet pre dosiahnutie čo najväčšieho počtu súčasne rezaných tabúľ/formátov materiálu
 • Voliteľné otáčanie dielcov v nárezovom pláne v smere rozrezania (pre dosiahnutie čo najužších pásov)
 • Možnosť preddefinovania parametrov výpočtu priamo v skladovej položke
 • Možnosť zadať hmotnosť formátov plošných/dĺžkových materiálov v sklade pre obe merné jednotky (ks aj m2/m) 
 • Rýchle zobrazenie popisu v tabuľkách Ponuky/Zákazky, Vyúčtovanie, Dielce, Položky dokladu, Sklad a Operácie
 • Možnosť zahrnúť do ceny nárezového plánu aj paušálny poplatok za rozrezanie 1 formátu/tabule
 • Zobrazenie nákladov v ponuke, zákazke aj výrobnej dávke
 • Zadanie orientovanej kresby pre plošný materiál manuálne vytváraný pri importe
 • Nastaviteľná operácia pre každú skladovú položku (bude automaticky priradená pri importe dielca)
 • Urýchlenie skrolovania v tabuľkách (viditeľné hlavne pri väčšom počte údajov)
 • Rýchly preskok zo zákazky do výrobnej dávky (pomocou dvojkliku v stĺpci Výrobná dávka v tabuľke Dielce)
 • Automatický prepočet skladových položiek po ich skopírovaní z inej databázy
 • Tlačová zostava "1 etiketa pre dielec" pre plošné nárezové plány
 • Tlačová zostava "Rozšírená štatistika" pre plošné nárezové plány
 • Export tlačových zostáv do súboru XLSX (Microsoft Excel 2007 XML)
 • Voliteľné zobrazenie hodnoty a celkovej hmotnosti položky v Sklade
 • Import dátumu, čísla a termínu pre ponuku/zákazku
 • Import nových zásob pre existujúcu skladovú položku
 • Individuálna sadzba DPH pre obchodného partnera
 • Preddefinovanie skupín dielcov (zlúčených kvôli využitiu) pred spustením výpočtu
 • Vypnutá kontrola nulového množstva príslušenstva v dielci (ak je množstvo zadané vzorcom)
 • Pre príslušenstvo s nulovým množstvom nebude vytváraný balík (Zákazka/Expedícia)
 • Export nárezových plánov s dielcami zlúčenými do skupín (kvôli kresbe) pre CNC píly
 • Výpočet nárezového plánu iba pre dielce zlúčené do skupín
 • Číslovanie odrezkov v nárezovom pláne (ak je použitý materiál z rôznych zdrojov)
 • Výpočet hmotnosti materiálu v nárezovom pláne
 • Štatistika nárezových plánov
 • Cenník preddefinovaného obchodného partnera v novom doklade
 • Import dielcov bez typu (typ sa automaticky nastaví podľa typu ich materiálu/skladovej položky)
 • Import/export predajných cien zásob
 • Ukladanie šablóny pre import/export
 • Export hmotnosti (iba číslo bez jednotky)
 • Zadávanie ceny pre skladovú zásobu
 • Zobrazenie upozornenia (ak je zadané) pri výbere skladovej položky a obchodného partnera
 • [Asistent rezania] - v rozsiahlejších nárezových plánoch sa občas nezobrazili všetky formáty/tabule
 • Nová verzia Firebird 3.0.7
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.11  (27. november 2020)

 • Zoraďovanie dielcov v nárezovom pláne (najskôr dielce zhodné s pásom, potom zostupne)
 • Spôsob rozrezania materiálu "Pozdĺžne alebo priečne"
 • Voliteľné umiestnenie úzkych pásov do stredu (pre kompenzáciu prehybu)
 • Tlačová zostava "Etikety AVERY 3665 (A4) 105 x 33.8 mm" pre nárezové plány
 • Zobrazenie názvu prepojeného parametra/dielca pri vymazávaní parametra (ak tento parameter nie je možné vymazať)
 • Export názvu externého obrázku s etiketou pre CNC píly Paoloni (formát TXT)
 • Nastaviteľný presah píly nad materiálom pre CNC píly Paoloni (formát PRG)
 • Možnosť nastavenia okraju okien (rozšírený/iba tieň)
 • Export nárezového plánu (vrátane zoznamu dielcov)
 • Editor nárezových plánov - mazanie dielca, poradové čísla rezov
 • Tlač balíkov v zákazke, zoznamu dokladov a platieb
 • Kópia výrobku z ponuky/zákazky do katalógu výrobkov (duplicitné dielce)
 • Kontrola vymazávaných parametrov výrobkov
 • Zapamätanie veľkosti okna so zoznamom tlačových zostáv
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.10  (30. október 2020)

 • Kópia výrobku z ponuky/zákazky do katalógu výrobkov
 • Hrúbka v tabuľke dielcov (v ponuke, v zákazke aj v katalógu)
 • Zoznam hranovacích pásiek v tlačovej zostave "Nárezový plán so štatistikou"
 • Tlačová zostava v sklade - "Kompletná inventúra (hmotnosť)"
 • Chyba pri aktualizácii tabuľky zmenenej iným (súčasne prihláseným) používateľom
 • Šablóny pre import dielcov z programov Blum Dynaplan, Hettich Selection, KD Max a KitchenDraw
 • Tlač popisov položiek dokladu (všetky 4 tlačové zostavy)
 • Výpočet nárezových plánov pre dĺžkové materiály
 • Zobrazenie skupiny ponúk/zákaziek po jej importe
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.09  (16. október 2020)

 • Otvorenie okna Editor nárezových plánov
 • Export nárezových plánov so skupinami dielcov zlúčenými kvôli kresbe

Verzia 4.08  (15. október 2020)

 • Rozčlenenie výrobkov (podľa názvu Zostavy) do kategórii v doklade vytvorenom z ponuky/zákazky
 • Nový parameter vo filtri dielcov - Iba reálne dielce (dielce s nenulovým počtom kusov a rozmermi) 
 • Duplikovanie automatického príslušenstva
 • Optimalizačný algoritmus
 • Kópia ostatných položiek z tabuľky Vyúčtovanie pri kopírovaní ponuky/zákazky

Verzia 4.07  (8. október 2020)

 • Tlačidlá v sklade
 • Tlačová zostava "Nárezový plán so štatistikou"
 • Optimalizačný algoritmus
 • Formátovanie cien v tabuľke "Vyúčtovanie"
 • Spúšťanie programu v maďarskom alebo srbskom Windows

Verzia 4.06  (6. október 2020)

 • 30 nastaviteľných doplnkových údajov v ponuke/zákazke
 • Možnosť zadať predajcu do ponuky/zákazky
 • Tabuľka "Vyúčtovanie" v ponuke/zákazke
 • Zrýchlený výber hranovacej pásky pre dielec (podľa dekoru)
 • Možnosť vymazať prázdnu výrobnú dávku, bez ohľadu na jej číslo
 • Zobrazenie kódu výrobku v tabuľke Výrobky ponuky/zákazky
 • Kontrola, či sú vo výrobnej dávke všetky potrebné dielce (zlúčené do skupín kvôli kresbe)
 • Kód, dĺžka a šírka tabule/formátu pridané do tlače/exportu etikiet k nárezovému plánu
 • Voliteľné orezávanie príliš dlhých textov pri importe (bez chybového hlásenia)
 • Automatická zľava pre nové položky dokladu (podľa obchodného partnera)
 • Informatívne zobrazenie kalkulačnej ceny pri editácii skladovej položky
 • Import dielcov - ak nie je v súbore informácia o kresbe, importované dielce ju budú mať automaticky zapnutú
 • Tlač správnej farby hranovacej pásky na zrezanom rohu dielca (položky CornColorXX zmenené na EdgeColorXX)
 • Tlač hodnôt vypočítavaných parametrov výrobku
 • Kalkulácia ponuky/zákazky, ak je v nej dielec s nulovým množstvom alebo rozmerom (vyradenie všetkých jeho operácií a materiálov z kalkulácie)
 • Filtrovanie ponúk a zákaziek podľa špecifikácie
 • Import viacriadkových textov (riadky oddelené iba znakom LF - LineFeed)
 • [Editor nárezových plánov]: vkladanie dielcov, ktoré takmer presne zapĺňajú voľné miesto (kontrola odrezateľného minima)
 • Export pre CNC pílu Biesse a Paoloni(TXT) - obrázky etikiet
 • Export pre CNC píly SCM (formát 001, XPRG) - zákaz koncových "virtuálnych" rezov
 • Upravené okno pre editáciu skladovej položky
 • Upravené okno s nastavením programu
 • Databáza s ukážkovými údajmi uložená do "spoločnej" zložky Dokumenty (CommonDocuments)
 • Deaktivácia exspirovanej Trial licencie
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.05  (24. august 2020)

 • Možnosť čiastočnej editácie použitých formátov
 • Viacnásobný výpočet rozmeru v Parametroch výrobku
 • Export pre CNC píly Biesse
 • [Editor nárezových plánov]: vytvorenie alebo vymazanie samostatných rezov
 • [Editor nárezových plánov]: kontrola max. úrovne rezu pre vybranú CNC pílu
 • [Asistent rezania 1.03]: tlač štítkov

Verzia 4.04  (11. august 2020)

 • Asistent rezania 1.02
 • Efektívnejšie nárezové plány (pri nastavenom rozrezaní po dĺžke alebo po šírke)
 • Kontrola možných vzájomných odkazov vo vzorcoch vypočítavaných parametrov
 • Zrýchlenie spustenia výpočtu nárezového plánu alebo jeho zrušenia
 • Zrýchlenie zobrazenia skupín, neuložených dielcov alebo Editora nárezových plánov
 • Zrýchlenie odoslania dielcov do výroby alebo ich vrátenia z výroby
 • Vlastný obrázok dielca
 • Funkcie FLOORTO a CEILTO pre zistenie najbližšieho menšieho/väčšieho čísla zo zoznamu
 • Parametre rezania : možnosť priradenia štandardného formátu iba k aktuálnemu materiálu
 • Parametre rezania : možnosť hromadného označenia/odznačenia všetkých skladových formátov
 • Export pre CNC píly HolzHer a Schelling (formát CPOUT)
 • Export pre CNC píly FELDER (formát MAY pre nový softvér PC7000)
 • Vrátenie vzniknutých odrezkov z výrobnej dávky do skladu (kresba a zoskupenie rovnakých odrezkov)
 • Kontrola nových verzií bez pozastavenia programu (pri nedostupnosti internetového pripojenia)
 • Výpočet nárezového plánu pre dĺžkové dielce kratšie ako šírka materiálu
 • Dokončenie výpočtu nárezového plánu, ak je niektorá z tabúľ využitá na 100%
 • Možnosť použiť parameter typu "Vypočítaný počet" vo vzorci
 • Prepočet poradových čísel dielcov vo výrobnej dávke po vrátení jedného alebo viacerých dielcov do zákazky
 • Zobrazenie obchodného partnera a špecifikácii pri kopírovaní ponuky do zákazky
 • Chyba AccessViolation pri importe so zapnutým ignorovaním úvodného apostrofu
 • Import viacriadkových textov
 • Import adries s chýbajúcim štátom
 • Export údajov do existujúceho súboru, ktorý je práve otvorený inou aplikáciou
 • Vymazávanie miest a štátov
 • Možnosť presunu mesta do iného štátu
 • Ukladanie tlačových zostáv s údajmi do súboru *.fp3
 • Oprávnenia používateľov
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.03  (3. júl 2020)

 • Kontrola nových verzií
 • Klonovanie pomocou klávesovej skratky Ctrl+Ins a Ctrl+"+"
 • Zobrazenie editačného okna pri klonovaní výrobkov a dielcov
 • Tlačová zostava pre expedíciu - "Etikety 94x64 mm"
 • Kontrola dĺžky jednotlivých importovaných údajov
 • Položky pre CNC export - PlanID_Name a PlanID_Customer
 • Vymazanie skladovej skupiny vrátane všetkých jej položiek a zásob
 • Automatický prepočet ceny a hmotnosti skladového formátu pri zmene jeho rozmerov
 • Voliteľné ignorovanie apostrofu na začiatku importovaného údaju
 • Editácia názvu typu dokladu (aj v prípade, ak už existujú doklady daného typu)
 • Výpočet nárezového plánu pre skupinu dielcov zlúčených kvôli kresbe
 • Tlač dátumu splatnosti na doklade nového typu
 • Vytvorenie novej skladovej položky pri importe dielcov do sieťovej databázy
 • Import skladových položiek
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.02  (19. jún 2020)

 • Voliteľný parameter "Medzera medzi pásmi" pre výpočet nárezových plánov
 • Kontrola a úprava merných jednotiek pri importe skladových položiek a operácií
 • Tlačová zostava "Zoznam materiálu" v sumári ponuky aj zákazky
 • Export pre CNC píly BIESSE
 • Zobrazenie dĺžkových dielcov (v nárezovom pláne aj na obrázkoch)
 • Aktualizácia materiálu a operácie v dielcoch po zmena hodnoty výberového parametru
 • Chyba po importe skladových položiek
 • Aktualizácia tabuliek po prerušenom importe

Verzia 4.01  (12. jún 2020)

 • Výber skladovej položky pre sadu v samostatnom okne
 • Kópia popisu pri vytváraní dokladu z ponuky/zákazky
 • Chýbajúce zátvorky vo vzorcoch (dielce katalógu prenesené z verzie 3)
 • Merná jednotka v novej operácii
 • Úprava algoritmu (rýchlejší výpočet v niektorých prípadoch)
 • Prekreslenie obrázkov dielcov po hromadnej zmene materiálu
 • Vymazanie obchodného partnera (ak bol už priradený k ponuke/zákazke)
 • Zapamätanie a nastavenie aktuálnej výrobnej dávky
 • Ostatné drobné opravy a úpravy

Verzia 4.00  (31. máj 2020)

 • Prvá finálna verzia 
Autor programu

© Rastislav Korytár
info (&) optimik.sk
www.optimik.sk
www.rksoft.sk

Predajca SR

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
info (&) cadsystemy.sk
+421 (903) 532 021
www.cadsystemy.sk

Predajca ČR

ARCH LAB, s.r.o.
Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc
optimik (&) optimik.cz
+420 (737) 398 182
www.optimik.cz